115:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קטו – Tehilim 115
Tehilim 115
Westminster Leningrad Codex
1 א לא לנו יהוה לא-לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך
2 ב למה יאמרו הגוים איה-נא אלהיהם
3 ג ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה
4 ד עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם
5 ה פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו
6 ו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון
7 ז ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם
8 ח כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם
9 ט ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא
10 י בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא
11 יא יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא
12 יב יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן
13 יג יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים
14 יד יסף יהוה עליכם עליכם ועל בניכם
15 טו ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ
16 טז השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם
17 יז לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה
18 יח ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה
תהלים קטז – Tehilim 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150