119:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קיט – Tehilim 119
Tehilim 119
Westminster Leningrad Codex
1 א אשרי תמימי-דרך ההלכים בתורת יהוה
2 ב אשרי נצרי עדתיו בכל-לב ידרשוהו
3 ג אף לא-פעלו עולה בדרכיו הלכו
4 ד אתה צויתה פקדיך לשמר מאד
5 ה אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך
6 ו אז לא-אבוש בהביטי אל-כל-מצותיך
7 ז אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך
8 ח את-חקיך אשמר אל-תעזבני עד-מאד
9 ט במה יזכה-נער את-ארחו לשמר כדברך
10 י בכל-לבי דרשתיך אל-תשגני ממצותיך
11 יא בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא-לך
12 יב ברוך אתה יהוה למדני חקיך
13 יג בשפתי ספרתי כל משפטי-פיך
14 יד בדרך עדותיך ששתי כעל כל-הון
15 טו בפקודיך אשיחה ואביטה ארחתיך
16 טז בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך
17 יז גמל על-עבדך אחיה ואשמרה דברך
18 יח גל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך
19 יט גר אנכי בארץ אל-תסתר ממני מצותיך
20 כ גרסה נפשי לתאבה אל-משפטיך בכל-עת
21 כא גערת זדים ארורים השגים ממצותיך
22 כב גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי
23 כג גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך
24 כד גם-עדתיך שעשעי אנשי עצתי
25 כה דבקה לעפר נפשי חיני כדברך
26 כו דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך
27 כז דרך-פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך
28 כח דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך
29 כט דרך-שקר הסר ממני ותורתך חנני
30 ל דרך-אמונה בחרתי משפטיך שויתי
31 לא דבקתי בעדותיך יהוה אל-תבישני
32 לב דרך-מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי
33 לג הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב
34 לד הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל-לב
35 לה הדריכני בנתיב מצותיך כי-בו חפצתי
36 לו הט-לבי אל-עדותיך ואל אל-בצע
37 לז העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני
38 לח הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך
39 לט העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים
40 מ הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני
41 מא ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך
42 מב ואענה חרפי דבר כי-בטחתי בדברך
43 מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד כי למשפטך יחלתי
44 מד ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד
45 מה ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי
46מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש
47מז ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי
48מח ואשא-כפי אל-מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך
49מט זכר-דבר לעבדך על אשר יחלתני
50נ זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני
51נא זדים הליצני עד-מאד מתורתך לא נטיתי
52נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם
53נג זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך
54נד זמרות היו-לי חקיך בבית מגורי
55נה זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך
56נו זאת היתה-לי כי פקדיך נצרתי
57נז חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך
58נח חליתי פניך בכל-לב חנני כאמרתך
59נט חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל-עדתיך
60ס חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך
61סא חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי
62סב חצות-לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך
63סג חבר אני לכל-אשר יראוך ולשמרי פקודיך
64סד חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני
65סה טוב עשית עם-עבדך יהוה כדברך
66סו טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי
67סז טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי
68סח טוב-אתה ומטיב למדני חקיך
69סט טפלו עלי שקר זדים אני בכל-לב אצר פקודיך
70ע טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי
71עא טוב-לי כי-עניתי למען אלמד חקיך
72עב טוב-לי תורת-פיך מאלפי זהב וכסף
73עג ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך
74עד יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי
75עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך ואמונה עניתני
76עו יהי-נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך
77עז יבאוני רחמיך ואחיה כי-תורתך שעשעי
78עח יבשו זדים כי-שקר עותוני אני אשיח בפקודיך
79עט ישובו לי יראיך וידעו עדתיך
80פ יהי-לבי תמים בחקיך למען לא אבוש
81פא כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי
82פב כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני
83פג כי-הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי
84פד כמה ימי-עבדך מתי תעשה ברדפי משפט
85פה כרו-לי זדים שיחות אשר לא כתורתך
86פו כל-מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני
87פז כמעט כלוני בארץ ואני לא-עזבתי פקדיך
88פח כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך
89פט לעולם יהוה דברך נצב בשמים
90צ לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד
91צא למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך
92צב לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי
93צג לעולם לא-אשכח פקודיך כי בם חייתני
94צד לך-אני הושיעני כי פקודיך דרשתי
95צה לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן
96צו לכל-תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד
97צז מה-אהבתי תורתך כל-היום היא שיחתי
98צח מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא-לי
99צט מכל-מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי
100ק מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי
101קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך
102קב ממשפטיך לא-סרתי כי-אתה הורתני
103קג מה-נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי
104קד מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל-ארח שקר
105קה נר-לרגלי דברך ואור לנתיבתי
106קו נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך
107קז נעניתי עד-מאד יהוה חיני כדברך
108קח נדבות פי רצה-נא יהוה ומשפטיך למדני
109קט נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי
110קי נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי
111קיא נחלתי עדותיך לעולם כי-ששון לבי המה
112קיב נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב
113קיג סעפים שנאתי ותורתך אהבתי
114קיד סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי
115קטו סורו-ממני מרעים ואצרה מצות אלהי
116קטז סמכני כאמרתך ואחיה ואל-תבישני משברי
117קיז סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד
118קיח סלית כל-שוגים מחקיך כי-שקר תרמיתם
119קיט סגים השבת כל-רשעי-ארץ לכן אהבתי עדתיך
120קכ סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי
121קכא עשיתי משפט וצדק בל-תניחני לעשקי
122קכב ערב עבדך לטוב אל-יעשקני זדים
123קכג עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך
124קכד עשה עם-עבדך כחסדך וחקיך למדני
125קכה עבדך-אני הבינני ואדעה עדתיך
126קכו עת לעשות ליהוה הפרו תורתך
127קכז על-כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז
128קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי כל-ארח שקר שנאתי
129קכט פלאות עדותיך על-כן נצרתם נפשי
130קל פתח דבריך יאיר מבין פתיים
131קלא פי-פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי
132קלב פנה-אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך
133קלג פעמי הכן באמרתך ואל-תשלט-בי כל-און
134קלד פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך
135קלה פניך האר בעבדך ולמדני את-חקיך
136קלו פלגי-מים ירדו עיני על לא-שמרו תורתך
137קלז צדיק אתה יהוה וישר משפטיך
138קלח צוית צדק עדתיך ואמונה מאד
139קלט צמתתני קנאתי כי-שכחו דבריך צרי
140קמ צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה
141קמא צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי
142קמב צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת
143קמג צר-ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי
144קמד צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה
145קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה חקיך אצרה
146קמו קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך
147קמז קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי
148קמח קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך
149קמט קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני
150קנ קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו
151קנא קרוב אתה יהוה וכל-מצותיך אמת
152קנב קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם
153קנג ראה-עניי וחלצני כי-תורתך לא שכחתי
154קנד ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני
155קנה רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו
156קנו רחמיך רבים יהוה כמשפטיך חיני
157קנז רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי
158קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו
159קנט ראה כי-פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני
160קס ראש-דברך אמת ולעולם כל-משפט צדקך
161קסא שרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי
162קסב שש אנכי על-אמרתך כמוצא שלל רב
163קסג שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי
164קסד שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך
165קסה שלום רב לאהבי תורתך ואין-למו מכשול
166קסו שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי
167קסז שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד
168קסח שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל-דרכי נגדך
169קסט תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני
170קע תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני
171קעא תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך
172קעב תען לשוני אמרתך כי כל-מצותיך צדק
173קעג תהי-ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי
174קעד תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי
175קעה תחי-נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני
176קעו תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי
תהלים קכ – Tehilim 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150