122:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קכב – Tehilim 122
Tehilim 122
Westminster Leningrad Codex
1 א שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך
2 ב עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם
3 ג ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו
4 ד ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם יהוה
5 ה כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד
6 ו שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך
7 ז יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך
8 ח למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך
9 ט למען בית-יהוה אלהינו אבקשה טוב לך
תהלים קכג – Tehilim 123
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150