130:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קל – Tehilim 130
Tehilim 130
Westminster Leningrad Codex
1 א שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה
2 ב אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני
3 ג אם-עונות תשמר-יה אדני מי יעמד
4 ד כי-עמך הסליחה למען תורא
5 ה קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי
6 ו נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר
7 ז יחל ישראל אל-יהוה כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות
8 ח והוא יפדה את-ישראל מכל עונתיו
תהלים קלא – Tehilim 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150