132:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קלב – Tehilim 132
Tehilim 132
Westminster Leningrad Codex
1 א שיר המעלות זכור-יהוה לדוד את כל-ענותו
2 ב אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב
3 ג אם-אבא באהל ביתי אם-אעלה על-ערש יצועי
4 ד אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה
5 ה עד-אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב
6 ו הנה-שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי-יער
7 ז נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו
8 ח קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך
9 ט כהניך ילבשו-צדק וחסידיך ירננו
10 י בעבור דוד עבדך אל-תשב פני משיחך
11 יא נשבע-יהוה לדוד אמת לא-ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא-לך
12 יב אם-ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד ישבו לכסא-לך
13 יג כי-בחר יהוה בציון אוה למושב לו
14 יד זאת-מנוחתי עדי-עד פה-אשב כי אותיה
15 טו צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם
16 טז וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו
17 יז שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי
18 יח אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו
תהלים קלג – Tehilim 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150