135:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קלה – Tehilim 135
Tehilim 135
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה הללו את-שם יהוה הללו עבדי יהוה
2 ב שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו
3 ג הללו-יה כי-טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים
4 ד כי-יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו
5 ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה ואדנינו מכל-אלהים
6 ו כל אשר-חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל-תהמות
7 ז מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא-רוח מאוצרותיו
8 ח שהכה בכורי מצרים מאדם עד-בהמה
9 ט שלח אותת ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל-עבדיו
10 י שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים
11 יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען
12 יב ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו
13 יג יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר-ודר
14 יד כי-ידין יהוה עמו ועל-עבדיו יתנחם
15 טו עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם
16 טז פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו
17 יז אזנים להם ולא יאזינו אף אין-יש-רוח בפיהם
18 יח כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם
19 יט בית ישראל ברכו את-יהוה בית אהרן ברכו את-יהוה
20 כ בית הלוי ברכו את-יהוה יראי יהוה ברכו את-יהוה
21 כא ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו-יה
תהלים קלו – Tehilim 136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150