145:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קמה – Tehilim 145
Tehilim 145
Westminster Leningrad Codex
1 א תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד
2 ב בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד
3 ג גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר
4 ד דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו
5 ה הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה
6 ו ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך אספרנה
7 ז זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו
8 ח חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד
9 ט טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו
10 י יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה
11 יא כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו
12 יב להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו
13 יג מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודר
14 יד סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים
15 טו עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו
16 טז פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון
17 יז צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו
18 יח קרוב יהוה לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת
19 יט רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם
20 כ שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד
21 כא תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד
תהלים קמו – Tehilim 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150