146:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קמו – Tehilim 146
Tehilim 146
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה הללי נפשי את-יהוה
2 ב אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי
3 ג אל-תבטחו בנדיבים בבן-אדם שאין לו תשועה
4 ד תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו
5 ה אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על-יהוה אלהיו
6 ו עשה שמים וארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם השמר אמת לעולם
7 ז עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים
8 ח יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים
9 ט יהוה שמר את-גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות
10 י ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה
תהלים קמז – Tehilim 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150