147:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קמז – Tehilim 147
Tehilim 147
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו כי-נעים נאוה תהלה
2 ב בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס
3 ג הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם
4 ד מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא
5 ה גדול אדונינו ורב-כח לתבונתו אין מספר
6 ו מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי-ארץ
7 ז ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור
8 ח המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר
9 ט נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו
10 י לא בגבורת הסוס יחפץ לא-בשוקי האיש ירצה
11 יא רוצה יהוה את-יראיו את-המיחלים לחסדו
12 יב שבחי ירושלם את-יהוה הללי אלהיך ציון
13 יג כי-חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך
14 יד השם-גבולך שלום חלב חטים ישביעך
15 טו השלח אמרתו ארץ עד-מהרה ירוץ דברו
16 טז הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר
17 יז משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד
18 יח ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו-מים
19 יט מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל
20 כ לא עשה כן לכל-גוי ומשפטים בל-ידעום הללו-יה
תהלים קמח – Tehilim 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150