148:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קמח – Tehilim 148
Tehilim 148
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים
2 ב הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאו
3 ג הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור
4 ד הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים
5 ה יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו
6 ו ויעמידם לעד לעולם חק-נתן ולא יעבור
7 ז הללו את-יהוה מן-הארץ תנינים וכל-תהמות
8 ח אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו
9 ט ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים
10 י החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף
11 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ
12 יב בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים
13 יג יהללו את-שם יהוה כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים
14 יד וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו-יה
תהלים קמט – Tehilim 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150