149:1 Hebrew Texts
Russian Synodal Translation
תהלים קמט – Tehilim 149
Tehilim 149
Westminster Leningrad Codex
1 א הללו-יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים
2 ב ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם
3 ג יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו
4 ד כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה
5 ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם
6 ו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם
7 ז לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאמים
8 ח לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל
9 ט לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה
תהלים קנ – Tehilim 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150